Groen fluit aanvraag 2de terrein van KV Kester-Gooik terug

21 Januari 2022

Groen fluit aanvraag 2de terrein van KV Kester-Gooik terug

Voetbalclub KV Kester-Gooik heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van een bijkomend veld in kunstgras naast haar reeds bestaande kunstgrasveld in Strijland. Vanuit Groen Gooik stellen we vast dit bijkomende veld voorzien wordt op een perceel dat aangekocht werd door VLM in het kader van het ruilverkavelingsproject en gelegen is in agrarisch gebied. Qua huidige bestemming is het in principe dus onmogelijk om hier een recreatieve infrastructuur te voorzien. Groen Gooik heeft waardering voor de mooie sportieve en sociale doelstellingen van KV Kester-Gooik en haar vele vrijwilligers, maar de wettelijke regels gelden voor iedereen en dus ook voor koning voetbal. Als dit nieuwe terrein vergund zou worden door de gemeente, zou volledig voorbijgegaan worden aan de gewestplanbestemming en de zorg voor een goede ruimtelijke ordening. We begrijpen dat dit geen populair standpunt is, maar correcte procedures zijn de enige bescherming die ons landschap heeft tegen verdere verrommeling en steeds bijkomende verharding. Argument uit de bouwaanvraag: "Niettegenstaande het voorwerp van de aanvraag in agrarisch gebied gelegen is, is door de reeds aanwezige sportinfrastructuur deze aanvraag functioneel inpasbaar in zijn omgeving." Dat is een heel vreemde redenering, want op die manier laat men alle bescherming van de open ruimte los. Wat houdt iemand dan tegen om een woning te bouwen op landbouwgrond, want ook dan kan geargumenteerd worden dat dit ‘functioneel inpasbaar’ is. Groen Gooik dient vandaag formeel bezwaar in tegen de omgevingsaanvraag. Het lijkt ons aan te raden dat de huidige aanvraag ingetrokken wordt en sowieso dient men voor de beoogde bestemmingswijziging in eerste instantie een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te stellen dat onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek. Graag herinneren we aan ons eerdere voorstel om in dit gebied, op de percelen van VLM en de percelen naast sporthal De Koornmolen, een Sportbos aan te planten. Dat nieuwe bos kan gebruikt worden door sporters en maakt een veilige fietsverbinding mogelijk. We hebben eerder ook al het voorstel gelanceerd om in centrum Gooik een ‘Magisch Lindebos’ aan te planten, o.a. op terreinen van KV Kester-Gooik die daar buiten dienst gesteld worden. Het lijkt ons een positieve aanpak om dit samen met de gemeente, KV Kester-Gooik en andere partners te kunnen realiseren.