Gezonde lucht is een basisrecht

27 Maart 2018

Gezonde lucht is een basisrecht

Gezonde lucht is een basisrecht. Streekpartij Groen Pajottenland roept op tot samenwerking van de Pajotse gemeenten voor een echte aanpak van de luchtverontreiniging. “Luchtvervuiling leek voor de inwoners van het Pajottenland lange tijd een ver-van-mijn-bed show”, aldus Hendrik Schoukens uit Lennik. “Uit nieuwe gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt echter dat slechte lucht overal in Vlaanderen de norm wordt.” Ook in Gooik, Lennik en andere Pajotse gemeenten worden de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit overschreden. Vooral streetcanyons, smalle straten waarbinnen de vervuiling gelieerd aan verkeerd blijft hangen, baren zorgen.  Als de strenge normen van de Wereldgezondheidsorganisatie als uitgangspunt worden genomen, zouden de kaarten nog veel roder kleuren. Zo blijken zowel de lucht in de omgeving rond de Ninoofsesteenweg en de Bergensesteenweg vaak de normen te overschrijden. “Zelfs rond de Markt van Lennik, aan het rond punt van Gooik en langs de N282 is de luchtkwaliteit problematisch”, legt Hendrik Schoukens uit, “Dat er crèches en scholen langsheen deze ‘hotspots’ zijn gelegen maakt de situatie enkel nog urgenter.” In Vlaanderen zou luchtverontreiniging ons niet minder dan negen maanden van ons leven kosten. Vooral meer kwetsbare groepen – waaronder kinderen en ouderen – lopen gezondheidsrisico’s. Oplossingen voor het vuile luchtdeken over Vlaanderen en het Pajottenland moeten niet enkel vanop het lokaal niveau kan komen. “De Vlaamse en federale regering hebben een belangrijke verantwoordelijkheid”, vindt Schoukens. “Maar ook op lokaal niveau kan er actie ondernomen worden. Daarom stelt streekpartij Groen Pajottenland zeven actiepunten voor.” Samenwerking van gemeenten: Beter afstemmen van de lokale mobiliteitsplannen op elkaar. Op lange termijn moeten we naar een gemeenschappelijk mobiliteitsplan voor het hele Pajottenland komen. Inzetten op fietsers en wandelaars: Meer werk maken van het STOP-principe: stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagens. Scholen, sportclubs en openbare gebouwen vlot en veilig bereikbaar maken per fiets en te voet. Veilige fietsverbindingen aanuit elke deelgemeente met de hoofdgemeente en met de knooppunten van openbaar vervoer (trein- en busstations). Inzetten op fietsstraten en trage wegen herwaarderen als veilige verbindingen voor schoolgaande jeugd. Meetpunten voor luchtkwaliteit: Samen met de Vlaamse overheid meetpunten voorzien langs de hotspots voor luchtverontreiniging in het Pajottenland. Op die manier krijgen ook de inwoners van het Pajottenland correcte informatie over ‘hun’ luchtkwaliteit. Luchttoets bij projectontwikkeling: Bij de vergunningverlening voor nieuwe projecten – vooral voor scholen en crèches – wordt rekening gehouden met eventuele gezondheidseffecten verbonden aan drukke wegen. Bij planning van projectontwikkelingen wordt bekeken in welke mate de site goed bereikbaar is met openbaar vervoer. Openbaar vervoer verder uitbouwen: Vanuit de Pajotse gemeenten worden afspraken gemaakt met De Lijn om de gekende hiaten en knelpunten inzake busvervoer op te lossen. Intergemeentelijke buslijnen worden toegespitst op lokale evenementen (markten, sportevenement…). Verbindingen met nabijgelegen treinstations worden verbeterd. De frequentie en timing van het busvervoer richting hoofdstad wordt herbekeken. Autodelen en elektrisch rijden worden actief gepromoot: Elke gemeente promoot actief nieuwe ideeën, zoals autodelen, carpoolen en elektrisch rijden, die vooralsnog onvoldoende bekend en uitgewerkt zijn op het platteland. Er worden informatiemomenten voorzien naar de bevolking. Voor zover mogelijk, worden afspraken gemaakt met de commerciële aanbieders. Meer natuur in het dorp: Bossen en groen fungeren als natuurlijke filters van vervuilde lucht. Het Pajottenland telt relatief weinig bossen en natuur in de dorpen. Er wordt ingezet op meer natuur en parken binnen de bebouwde omgeving.   Website Vlaamse Milieumaatschappij met kaarten luchtvervuiling: www.vmm.be/data/stikstofdioxide-no2-jaargemiddelde