Stopzetten van ruilverkaveling biedt kansen voor Gooik

09 Februari 2024

Stopzetten van ruilverkaveling biedt kansen voor Gooik

Nu de ruilverkaveling stopgezet wordt, vraagt Groen Gooik om de 80 hectare die al werden aangekocht volledig in te zetten voor natuur en ecologische landbouw. Percelen die destijds aangekocht werden met voorkooprecht, zouden eerst opnieuw aangeboden moeten worden aan de oorspronkelijke kopers.

Vanuit Groen Gooik hebben we ons steeds verzet tegen de grootschalige plannen voor een ruilverkaveling in Gooik. We zijn dan ook tevreden dat de gemeente en de VLM door de Raad van State teruggefloten werden en dat het project definitief stopgezet is. Groen heeft er steeds voor gepleit om de plannen voor deze grote ruilverkaveling te vervangen door kleinschaligere acties waarbij landbouw en natuur elkaar versterken. Het stopzetten van de ruilverkaveling biedt nu die kans.

Het is goed dat de gemeente en VLM definitief een streep trekken onder de ruilverkaveling want de impact op ons landschap zou te groot zijn en hier is geen draagvlak voor bij landbouwers, de natuursector en inwoners. Het zou echter zonde zijn om al het voorbereidende werk en de studies van de ruilverkaveling zomaar verloren te laten gaan. Volgens ons kan er op twee manieren snel werk gemaakt worden van realisaties op het terrein door een aantal brokstukken van de ruilverkaveling anders en versneld uit te voeren:

  • VLM heeft de voorbije jaren meer dan 80 hectare grond in Gooik aangekocht. Vaak ten nadele van geïnteresseerde landbouwers of andere privé kopers die hun aankoop geannuleerd zagen omwille van voorkooprecht van VLM. We vragen dat al deze gronden uit de ‘grondreserve’ ter beschikking worden gesteld voor directe kansen voor natuur (o.a. bosuitbreiding en speelnatuur) en landbouw (o.a. gronden voor biologische landbouwers en erosiemaatregelen). We vragen ook dat de gronden van VLM in eerste instantie opnieuw zouden worden aangeboden aan de mensen die hun aankoop destijds niet zagen doorgaan.

  • Een aantal geplande acties uit het ruilverkavelingsplan kunnen gemakkelijk herwerkt worden tot een kleinschaliger natuur- en landinrichtingsplan waarbij geen sprake meer is van gedwongen perceelsruil: o.a. natuuruitbreiding, bossen in elke deelgemeente, stimuleren van biologische en ecologische landbouw en erosiemaatregelen. Deze acties kunnen gemakkelijk gerealiseerd en gefinancierd worden zonder een ruilverkaveling want er zijn hiervoor tal van provinciale, Vlaamse en Europese subsidies ter beschikking.

Sinds 2007, toen voor het eerst geopperd werd om een ruilverkaveling op te starten, heeft de gemeente tal van projecten uitgesteld met als excuus dat de grote ruilverkaveling alles zou oplossen. Zo is er in die periode bijvoorbeeld 0 m² gemeentelijk bos bij aangeplant en werden erosiemaatregelen uitgesteld. Men heeft dus bewust 15 jaar verloren laten gaan door problemen voor zich uit te schuiven en te parkeren bij een ruilverkaveling die altijd al betwist werd en er uiteindelijk nooit zal komen.

Laat er ons nu samen voor zorgen dat al het voorbereidende werk voor de ruilverkaveling toch nog nut krijgt: mensen die hun grond verloren moeten opnieuw de kans krijgen om deze terug te kopen en restgronden kunnen bestemd worden naar natuuruitbreiding en ecologische landbouw.