Meerjarenplanning Gooik

29 Februari 2020

Meerjarenplanning Gooik

Een lang bericht, want een grondige analyse! Gemeente Gooik heeft onlangs een folder over haar meerjarenplanning bezorgd aan de inwoners. Ook vanuit Groen hebben we de meerjarenplanning en het budget 2020-2025 goed bestudeerd en we delen we graag onze bedenkingen. Een goede meerjarenplanning vertrekt vanuit een krachtige omgevingsanalyse, wordt participatief opgebouwd en drukt op een heldere manier inhoudelijk en financieel uit waar de gemeente in 2020-2025 op zal inzetten. We vinden dat de meerjarenplanning van Gooik hier slecht op scoort. Algemeen gesteld zijn we teleurgesteld over de meerjarenplanning van Gooik, omdat we vinden dat onze gemeente veel beter zou kunnen. De plannen blinken uit in vaagheid en er is veel traditioneel beleid op automatische piloot: ❌ Onduidelijke budgetten maken het meerjarenplan onnodig moeilijk❌ Geen concrete beleidsdoelen en meetbare resultaten: blanco cheque❌ Ruilverkaveling: geen duidelijkheid over kosten, opbrengsten en resultaten❌ Wat met de 1,5 miljoen extra middelen ‘open ruimte’?❌ Hééééél kleine bedragen voor speelbossen: in totaal... 0,1 ha bos❌ Adviesraden niet betrokken, onduidelijke participatie en geen samenwerking met oppositie Er zijn ook positieve zaken te melden: ✅ Gooik gaat aan de slag met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)✅ Budget voorzien voor aankoop en inrichting van Sportbos naast de sporthal✅ Administratie nauw betrokken bij de omgevingsanalyse✅ Buurtbudgetten en fietsbeleid: opstapjes naar meer? Dit is meer uitleg bij bovenstaande opmerkingen: ⚬ Bij het merendeel van de beleidsdoelen (deelacties) is geen budget opgenomen. Deze worden simpelweg toegewezen aan ‘verdergezet beleid’. Dat is geen transparante manier van werken, want het maakt controle en inzicht in het meerjarenplan heel moeilijk. In totaal wordt maar liefst 88% van het budget besteed aan ‘verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen’ of, omgekeerd, amper 12% van het budget wordt voor een specifiek beleidsdoel ingezet. ⚬ Er zijn geen concrete doelstellingen (indicatoren) opgenomen om de beleidsdoelen te kunnen opvolgen en achteraf evalueren. We weten dus niet welke ambitie de gemeente voor zichzelf stelt. Bij gebrek aan inhoudelijke toelichting en meetbaar omschreven doelstellingen, is de meerjarenplanning eerder een soort van blanco cheque die de meerderheid/gemeente zichzelf uitkeert. Andere, vaak wat grotere, gemeenten zijn veel duidelijker over welke resultaten ze willen behalen: de planning van Halle en Lennik zijn wat dat betreft goede voorbeelden uit de regio. ⚬ Wat gaat de fameuze ruilverkaveling ons nu eigenlijk kosten en opleveren? Daar brengt de meerjarenplanning geen enkele duidelijkheid over. De realisatie is blijkbaar niet voorzien tijdens deze legislatuur en dus zijn de kosten, opbrengsten en resultaten niet opgenomen in de planning. Vreemd genoeg worden er wel 500 000 euro investeringen ‘quick-win ruilverkaveling’ voorzien zonder dat daar opbrengsten vanuit de ruilverkaveling voor ingeschreven worden. Vanuit Groen hebben we voorgesteld om de ruilverkaveling stop te zetten en te vervangen door een haalbaar en kleinschaliger project. ⚬ Gemeente Gooik zal extra Vlaamse middelen ontvangen voor behoud en versterking van de open ruimte. Waar wordt deze 1,5 miljoen extra middelen aan besteed? Helaas, de planning maakt ons niets wijzer. De enige keer dat over ‘open ruimte project’ wordt gesproken, bedoelt men eigenlijk ruilverkaveling (als eufemisme). Vanuit Groen hebben we voorgesteld om deze middelen voor minstens 50% te besteden aan bos- en natuuruitbreiding. ⚬ Het voorziene budget voor ‘speelbos in elke deelgemeente’? In totaal amper 5000 euro, voldoende voor in totaal… 0,1 hectare (200 m² per deelgemeente). Vanuit Groen stelden we voor om een planning op te stellen voor op termijn 250 hectare extra bos. Dat zou Gooik op een gemiddeld niveau brengen qua bebossingsgraad, nl. 11% in plaats van de huidige 4%. ⚬ In de opbouw van de meerjarenplanning werd terugkoppeling en advies van de adviesraden gepland in november, maar dat is om onduidelijke redenen niet gebeurd. Het is bovendien niet duidelijk of/wat er gebeurd is met de input van de participatiemomenten in augustus en een aantal adviesraden zijn niet geconsulteerd (bijv. milieuraad). Er zijn ook positieve zaken te melden over de meerjarenplanning: • De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) worden in de omgevingsanalyse gebruikt als kader voor de beleidsdomeinen. Dit zou nog wel een stuk consequenter kunnen gebeuren in het budget van de meerjarenplanning zelf. Nu lijken de doelen soms eerder promotie dan effectieve kapstokken voor beleid.• De omgevingsanalyse lijkt een oprechte oefening waarbij ook de administratie betrokken werd. Groen stelt voor om dit – binnen 6 jaar – nog veel opener aan te pakken door middel van open strategische dagen waar ook oppositie, burgers en adviesraden mee de discussie over prioriteiten mogen voeden. Gemeente Lennik is een goed voorbeeld, met ‘Lennik aan zet’ stond participatie centraal bij de opbouw van het meerjarenplan.• Er wordt budget voorzien voor ‘natuur in je buurt’ en voor buurtbudgetten (door buurtwerking zelf te besteden). Dat kunnen mooie opstapjes zijn naar meer volwaardig betrekken van inwoners en hen zelf te laten beslissen.• Er wordt budget voorzien voor de aankoop van het perceel van 2 hectare naast de sporthal. Dit was een voorstel van Groen Gooik, we stellen voor om hier een Sportbos aan te planten.• Er wordt budget voorzien voor fietsbeleid en aanleg van fietspaden. Dit kan een goede opstap zijn naar een volwaardig mobiliteitsbeleid volgens de STOP-principes: stappen, trappen (fietsers), openbaar vervoer en privé vervoer (wagens). wagens). Alle opmerkingen en bedenkingen zijn welkom. Vorm gerust je eigen mening, je kan de meerjarenplanning zelf beoordelen: www.gooik.be/burger/publicatieplichtige-documenten/beleid-en-financien